Gå tilbage

Reglerne for ansøgning

20-02-2017

Her finder du vigtige informationer om ansøgning til Den Kommunale Kompetencefond.

Du kan også printe reglerne til Den Kommunale Kompetencefond her.

Reglerne til ansøgning til Den Kommunale Kompetencefond

Hvem kan søge / målgruppe og arbejdspladser

Hvem kan søge Den Kommunale Kompetencefond?
For at kunne få tilskud fra Den Kommunale Kompetencefond skal du være kommunalt ansat.

Du skal være omfattet af en overenskomst mellem KL og en af de faglige organisationer, der er med i aftalen:

• BUPL
• Dansk Socialrådgiverforening
• FOA - Fag og Arbejde
• Forhandlingskartellet
• HK KOMMUNAL
• Dansk Metal/håndværkerorganisationerne
• Socialpædagogernes Landsforbund
• Teknisk Landsforbund
• 3F Fagligt Fælles Forbund
• Akademikerne.

Er du omfattet af en overenskomst med en anden faglig organisation, kan du ikke ansøge.

Både fuldtidsansatte og deltidsansatte kan ansøge.

Ansatte i støttet beskæftigelse kan også ansøge, når de er omfattet af overenskomsterne. F.eks. ansatte i løntilskud, jobrotation, fleksjob og seniorjob.

Elever, studerende og ansatte i nyttejob og virksomhedspraktik kan ikke ansøge.

Ansatte, der er i opsagt stilling, kan ikke ansøge. De henvises til mulighederne for at søge Tryghedspuljen.

Hvilke arbejdspladser er omfattet?
Alle kommunale arbejdspladser er omfattet af Den Kommunale Kompetencefond.
Selvejende dag- og døgninstitutioner er omfattet, når de er i driftsoverenskomst med kommunen.
Selvejende institutioner i Københavns Kommune er med, når det fremgår af driftsoverenskomsten at KL-overenskomsten gælder.
§ 60-selskaber (kommunale fællesskaber), trafikselskabet og kommunale selvstyrehavne er også omfattet.
Ved O.18 er det aftalt, at serviceaftalevirksomheder (kommunalt ejede selskaber) er omfattet i O18-perioden. En ordning, der forlænges i O.21.

Private virksomheder med tiltrædelsesoverenskomster og private daginstitutioner er ikke omfattet.

Ansøgningsfrister

Den sidste frist for at ansøge er dagen før uddannelsen starter.

Du har først søgt, når alle underskrifter er modtaget på sagen, og du har modtaget en mail om, at sagen er videresendt til sagsbehandling. Du kan ikke få støtte fra fonden, hvis du ansøger efter, at uddannelsen er startet. Begynd derfor arbejdet med ansøgningen i god tid.

Du kan tidligst ansøge 9 måneder inden uddannelsen starter.

Du må gerne ansøge, inden du er optaget på eller har søgt om optagelse på uddannelsen. Bliver du ikke optaget, skal det udbetalte beløb tilbagebetales til Den Kommunale Kompetencefond.

Hvor meget kan du ansøge om og til hvad?

Hvor meget kan du søge om?
Du kan højst få 30.000 kr. i støtte inden for en periode på 12 måneder.

Starten på de 12 måneder beregnes fra den dato, hvor ansøgeren opretter den elektroniske ansøgning. Har du fået udbetalt 30.000 kr. inden for en 12 måneders periode, vil ansøgningssystemet ikke godtage flere ansøgninger. Når de 12 måneder er gået, vil du kunne ansøge igen.

Du kan indsende flere ansøgninger inden for de 12 måneder så længe de ikke tilsammen overstiger en udbetaling på 30.000 kr. Ansøgningssystemet justerer automatisk beløbene, så reglen om 30.000 kr. i de seneste 12 måneder overholdes.

Ved O.21 er det aftalt, at tilskud til masteruddannelse forhøjes i overenskomstperioden fra 25.000 kr. til 50.000 kr.).

Hvad kan du søge om?

• Uddannelsesgebyr – uden moms.
• Materialer – det beløb uddannelsesudbyderen konkret oplyser. Beløbet må ikke overstige de faktiske udgifter og skal kunne dokumenteres.
• Transport og ophold – du kan ansøge om det beløb, du vil få efter kommunens regler for transport og ophold med mindre der er tilskud efter andre regler (f.eks. AMU regler om transportgodtgørelse). Hvis kommunens regler giver mulighed for udbetaling af kørselsgodtgørelse, støtter Den Kommunale Kompetencefond med den lave sats. Ansøger, leder og TR bekræfter at kommunens regler følges, når de underskriver ansøgningen.

Der gives ikke tilskud til elektroniske hjælpemidler, f.eks. tablets, og PC’ere.

Vikarudgifter på BUPL's område
Der kan også ansøges om tilskud til vikarudgifter på BUPL’s område og kun såfremt vikarudgifterne efterfølgende kan dokumenteres, hvis det kræves af Den Kommunale Kompetencefond. Det samlede støttemaksimum er 30.000 kr. Hvis ansøgeren kan få SVU, skal det modregnes i vikarudgifterne. Såfremt vikarudgiften alligevel ikke afholdes, skal det udbetalte beløb tilbagebetales til fonden. Vikarudgifter støttes også med 80%.
For BUPL's område kan kommunens medfinansiering tillige bestå i lønudgifter til vikardækning.

80% fra fonden og 20% fra arbejdspladsen

Den Kommunale Kompetencefond dækker 80 % - arbejdspladsen resten
Fonden dækker 80% af det ansøgte beløb, dog højst 30.000 kr. og 50.000 kr. ved masteruddannelse. Det resterende beløb skal dækkes af arbejdspladsen og ikke af ansøgeren selv.

Eksempel på en udregning af støtte fra Den Kommunale Kompetencefond på 80%

Prisen for uddannelsen er 11.000 kr. ex. moms
Transport 1.500 kr.
Materialer 400 kr.
i alt 12.900 kr. ex. moms.
Den Kommunale Kompetencefond støtter med 80% = 10.320 kr.

Moms
Der skal altid søges til uddannelsesgebyret uden evt. moms, idet kommune får momsen refunderet.

Hvilke uddannelser støtter fonden?

Den Kommunale Kompetencefond yder fortrinsvis støtte til kompetencegivende efter- og videreuddannelse hos anerkendte udbydere.

Der findes positivlister med forhåndsgodkendte uddannelser på de enkelte organisationers områder. Hvis de søgte uddannelser ikke er på positivlisten behandles de enkelte ansøgninger konkret af parterne.

Se positivlisterne i højre boks.

Uddannelser kan også være rekvirerede uddannelser fra anerkendte udbydere, som afvikles i kommunen, og som i øvrigt opfylder støttekriterierne.

Uddannelser der ikke støttes af fonden

Den Kommunale Kompetencefond yder ikke tilskud til efter- og videreuddannelse, hvor der via overenskomsterne er tilbudspligt eller til lederdiplomuddannelse til ledere, der har krav på en sådan uddannelse, jf. Trepartsaftalen fra 2007.

Støtte til modulopdelte uddannelser

Søger du til hele uddannelsen eller dele af uddannelsen?
Der kan kun søges én gang til samme uddannelse. Hvis en uddannelse er opdelt i moduler, kan der ansøges om tilskud til de moduler, som ansøgeren begynder på indenfor de følgende 9 måneder.

Hvis der ansøges til en hel uddannelse i én ansøgning – selvom den løber over flere år og koster mere end 30.000 – kan der ikke ansøges igen til den uddannelse eller dele af den!

Hvis der skal søges flere gange til en uddannelse, skal det ske til specifikke dele af uddannelsen, fx de moduler der kan tages inden for et år.

Udbetalingen af tilskud / tilbagebetaling

Udbetaling af tilskud fra Den Kommunale Kompetencefond
Støtten overføres til arbejdspladsen via det p-nummer, der er angivet i ansøgningen. Pengene udbetales inden for en uge efter, at ansøgeren har modtaget en mail om godkendelse af ansøgningen. Der udbetales aldrig penge til ansøgeren selv.

Tilbagebetaling
Hvis du ikke starter på uddannelsen f.eks. fordi uddannelsen er blevet aflyst pga. sygdom, eller hvis du er fratrådt din stilling, skal pengene tilbagebetales. Hvis midlerne er brugt eller ikke kan tilbagebetales fra uddannelsesstedet, skal de dog ikke tilbagebetales. Kan midlerne ikke tilbagebetales, kan en anden medarbejder evt. deltage på uddannelsen. TR og Den Kommunale Kompetencefond skal orienteres herom.

Hvis du ikke gennemfører den uddannelse, der er betalt til, skal midlerne ikke tilbagebetales.

Hvis du fratræder din ansættelse, kan du fortsætte en uddannelse, som Den Kommunale Kompetencefond har støttet. Ved ledighed skal du dog være opmærksom på A-kassens regler. Hvis du fortsætter i en ny ansættelse, kan en fortsættelse ske efter aftale med din nye arbejdsgiver. Hvis din tidligere arbejdsgiver har fået udbetalt midler til en uddannelse, der endnu ikke er finansieret, skal din tidligere arbejdsgiver tilbagebetale midlerne til Den Kommunale Kompetencefond.

Sagsbehandlingstid

Ansøgningerne behandles af de faglige organisationer og KL.

Sagsbehandling tager ca. 14 dage, hvis den søgte uddannelse er på positivlisterne.
Behandlingstiden kan være længere, hvis der er forhold i ansøgningen, der kræver indhentning af yderligere oplysninger, eller hvis du ansøger om støtte til en uddannelsestype, der ikke er på positivlisterne.

Se positivlisterne i højre boks.

Underskrifter og udviklingsplan

TR og leder skal også underskrive ansøgningen
Ansøgningen skal underskrives af ansøgeren/ansøgerne, lederen og TR (den lokale repræsentant for den forhandlingsberettigede organisation). Det er den TR, der repræsenterer og evt. også indgår lønaftalerne for overenskomstgruppen. Er der ikke en lokal TR, kan underskriften også komme fra F(TR) eller den lokale fagforeningsafdeling eller hovedkontoret, hvis der ikke er en lokal afdeling.

Når leder og TR skriver under, er det fordi arbejdspladsen bakker den enkelte medarbejder op i uddannelsesønsket og mulighederne for deltagelse er afklaret.

Udviklingsplan
Mange overenskomster har bestemmelser om, at man skal have en individuel skriftlig udviklingsplan. Du skal i ansøgningen angive, om der er udarbejdet en udviklingsplan. Der forudsættes en individuel udviklingsplan, hvis medarbejderen er ansat på et overenskomstområde, hvor dette er aftalt. Udover skriftligheden er der ingen bestemte krav til udformningen. Planen kan f.eks. være indgået som en del af MUS-samtale el.lign. Udviklingsplanen skal ikke sendes med ansøgningen.

Uddannelsen skal være et supplement – hvad betyder det?

Uddannelsen skal være en ekstra indsats.

Fondens midler anvendes som et supplement til den kompetenceudviklingsindsats, der finder sted i forvejen. Når leder og TR skriver under på ansøgningen bekræftes det, at er hensigten, at ansøgningen er udtryk for en ekstra indsats. Der er ikke krav om lokale regnskaber o.l.

Gruppeansøgninger

Det er altid den enkelte ansatte, der ansøger Den Kommunale Kompetencefond.

Hvis en gruppe vil ansøge fonden, er det muligt at indtaste en samlet ansøgning.

Følgende kriterier skal være opfyldt for, at der kan søges som en gruppe:

• Medarbejderne deltager på samme uddannelse
• Medarbejderne har samme leder
• Medarbejderne har samme arbejdsplads/TR
• Medarbejderne er dækket af den samme overenskomst/der søges gennem samme faglige organisation.

En gruppeansøgning skal underskrives af hver enkelt deltager, der ansøger samt leder og TR. Det forudsættes, at der forinden oprettelsen har været dialog om uddannelsen mellem leder og TR og de enkelte ansøgere. De midler en medarbejder får udbetalt som en del af en gruppeansøgning, indgår i de 30.000 kr., det er muligt at få bevilget inden for 12 måneder.

Forhåndsgodkendelse af gruppeansøgninger

Hvis I er i tvivl om, hvorvidt Den Kommunale Kompetencefond støtter den ønskede uddannelse, kan I indsende en ansøgning om forhåndsgodkendelse af uddannelsen.

Find vejledning om forhåndsgodkendelse til særlige gruppeansøgninger i højre boks.

Når du har ansøgt

I løbet af din ansøgningsproces, vil du modtage en række mails fra fonden:

- I første mail vil du modtage et link til ansøgningsstatus. Hvis du ikke allerede har valgt digital (online) eller fysiske underskrift, kan du gøre det via linket i mailen. Hvis underskrifterne ikke er modtaget korrekt på sagen, vil de oplyste mails på sagen modtage en rykker efter 8 dage og rykker efter 32 dage. Efter 40 dage vil ansøgningen blive annulleret, hvis ikke alle underskrifter er modtaget.

- Når den underskrevne ansøgning er modtaget korrekt, vil du (og de øvrige mails på sagen) modtage en mail med en bekræftelse på, at din ansøgning er sendt til sagsbehandling.

- Ca. 14 dage efter modtagelsen af den underskrevne ansøgning, vil du modtage en godkendelse af din ansøgning med information om den tildelte støtte eller et afslag. Sagsbehandlingen kan vare længere end 14 dage, hvis der er behov at indhente yderligere oplysninger for, at din ansøgning kan behandles.

- En uge inden din uddannelse starter, vil du modtage en mail med information om, hvordan du tilbagebetaler støtten, hvis du bliver forhindret i at deltage i din uddannelse eller hvis du har modtaget for meget i tilskud.

Vær opmærksom på, at mails fra Den Kommunale Kompetencefond kan blive fanget i mailens spamfilter.

Ved individuelle ansøgninger er det ansøger, der afgør om ansøgningen skal underskrives digital (online) eller med fysiske underskrifter.

I gruppeansøgninger er det kontaktpersonen, der afgør, om ansøgningen skal underskrives digital (online) eller med fysiske underskrifter.

Seneste information

AC Akademikerne er lukket for ansøgninger

13-06-2023

Midlerne i AC Akademikernes pulje er opbrugt. Der vil blive tilført milder igen den 3. oktober 2023, kl….

Læs mere

Dansk Musikerforbund er lukket for ansøgninger

23-05-2023

Midlerne i Dansk Musikerforbunds pulje er opbrugt. Der vil blive tilført milder igen i august 2024. Dato offentliggøres…

Læs mere